Regulamin

REGULAMIN SERWISU DOCIEPLENIA CO.UK

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego DOCIEPLENIA.CO.UK, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu i klienta, oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy DOCIEPLENIA.CO.UK jest prowadzony przez firmę ANT BM LIMITED Polish building materials z siedzibą w Londynie, Unit 10, N C R Business Centre, Propeller Park, 400 North Circular, NW10 0AB.
 2. DOCIEPLENIA.CO.UK realizuje sprzedaż detaliczną i hurtową materiałów budowlanych, narzędzi oraz innych artykułów znajdujących się w ofercie sklepu – zwanych dalej towarem, za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Znajdujące się na stronach internetowych sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez klienta zapytania ofertowego.
 4. Sprzedaż odbywa się według regulaminu. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu oraz zobowiązuje do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
 5. Zamawiający jest obowiązany podać prawdziwe dane osobowe i teleadresowe w trakcie składania zamówienia i ich bieżącej aktualizacji.
 6. Korzystanie z serwisu DOCIEPLENIA.CO.UK jest bezpłatne.

§2 OFERTA

 1. Prezentowane produkty są fabrycznie nowe, posiadają wymagane prawem atesty, są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek brytyjski i są objęte gwarancją producenta. W przypadku niezgodności otrzymanego towaru z umową konsumentowi przysługują roszczenia, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji.
 2.  Wszystkie prezentowane ceny wyrażone są w funtach szterlingach, są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT. Na zamawiany towar wystawiamy faktury VAT.
 3. Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach.
 4. DOCIEPLENIA.CO.UK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen prezentowanych towarów. Zastrzega również prawo do usuwania i dodawania prezentowanych towarów, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie.
 5. Ceną obowiązującą konsumenta jest cena wynikająca z sumowania cen zamówionych towarów znajdujących się w koszyku, powiększona o koszty transportu wykazane w koszyku przy skompletowaniu wszystkich zamawianych produktów. W e-mailu zawierającym potwierdzenie przyjęcia zamówienia znajdować się będzie informacja o całkowitym koszcie przesyłki. Koszty transportu pokrywa Zamawiający. Cena dostawy ustalana jest indywidualnie z Klientem i zależna jest od ilości zakupionego towaru, jak również od odległości.
 6.  W przypadku ewentualnej zmiany cen zamawianych towarów DOCIEPLENIA.CO.UK niezwłocznie powiadomi o tym konsumenta przed realizacją zamówienia. W przypadku braku akceptacji nowej ceny na określony towar zamówienie nie będzie realizowane, a wcześniej przelane pieniądze zostaną zwrócone do Zamawiającego.

§3 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, przez cały rok, poprzez dodanie zamawianych towarów do koszyka, a następnie wypełnienie wymaganych danych bilingowych. Przy jednorazowym zakupie nie jest wymagana rejestracja klienta. Każde zamówienie określa w szczególności asortyment, ilość, cenę, oczekiwany termin i miejsce dostawy, dane teleadresowe i formalne konsumenta.
 2. Po złożeniu zamówienia DOCIEPLENIA.CO.UK wysyła e-mail zawierający potwierdzenie zamówienia i dane dotyczące całkowitego kosztu zamówienia. W terminie do 24 godzin od złożenia zamówienia może nastąpić jego weryfikacja dokonana przez przedstawiciela DOCIEPLENIA.CO.UK telefonicznie, faksem bądź przez odpowiedź zwrotną na e-mail, obejmująca ustalenie:
  1. miejsca i terminu dostawy;
  2. warunków i kosztów transportu;
  3. formy i terminu płatności;
  4. danych koniecznych do wystawienia niezbędnych dokumentów;
  5. okoliczności, które uniemożliwiają realizację zamówienia;
  6. danych kontaktowych.
 3. Jeśli uzyskanie potwierdzenia w ciągu 5 dni roboczych nie będzie możliwe, zamówienie zostanie anulowane
 4. Klient ma czas na zmianę zamówienia do momentu otrzymania wiadomości, że zostało ono zrealizowane.
 5. DOCIEPLENIA.CO.UK dopuszcza następujące formy płatności:
  1. przelewem na rachunek bankowy wskazany w mailu potwierdzającym zamówienie (przy czym zamówione towary wysyłane są po wpływie środków na konto sklepu),
  2. płatność gotówką przy odbiorze towaru,
  3. za pośrednictwem serwisu PayPal.
 6. Forma płatności przy odbiorze nie obowiązuje w przypadku dostawy towarów produkowanych na specjalne zamówienie o czym klient jest informowany do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.
 7.  Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych, w zależności od dostępności danego produktu. W razie braku danego produktu konsument zostanie niezwłocznie uprzedzony o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu dostawy lub anulowaniu zamówienia. W takiej sytuacji konsument podejmuje decyzję, co do dalszego toku postępowania.
 8. DOCIEPLENIA.CO.UK zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zamówienia do realizacji w razie nieustalenia warunków zamówienia, o których mowa w ust. 2 lub z innej ważnej przyczyny.
 9. Nie jest możliwe anulowanie zamówienia, które zostało już wysłane na adres Zamawiającego.
 10. Zamówienia nieprawidłowe lub nieposiadające wszystkich wymaganych danych, będą odrzucone.
 11. W przypadku braku towaru w magazynie, realizacja zamówienia ulega stosownemu wydłużeniu, o czym Zamawiający jest informowany. W takiej sytuacji Zamawiający może anulować całe zamówienie, albo zrezygnować z pozycji, która wydłuża realizacje zamówienia.
 12. W razie rezygnacji Zamawiającego z zamówienia pełna kwota jest zwracana na konto Zamawiającego w przeciągu 7 dni roboczych.

§4 DOSTAWY

 1. Dostawy towarów realizowane są na terenie całego kraju. Warunki dostawy określane są przez system dla każdego zamówienia i potwierdzane są przez DOCIEPLENIA.CO.UK.
 2. Dostawy realizuje DOCIEPLENIA.CO.UK własnym transportem lub za pomocą firm spedycyjnych na adres zamieszczony w formularzu zamówienia, w uzgodnionym terminie, z zastrzeżeniem pkt. 3 niniejszego paragrafu.
 3. Przy zamówieniach powyżej 300 GBP dostawa transportem własnym DOCIEPLENIA.CO.UK na terenie Londynu jest gratis.
 4. Produkty płynne nie podlegają transportowi przez firmy spedycyjne, a jedynie przez transport własny należący do DOCIEPLENIA.CO.UK lub odbiór osobisty Klienta.
 5. Koszty dostawy pokrywa zamawiający, według cen określonych przez przedstawiciela DOCIEPLENIA.CO.UK w sposób określony w §3 pkt. 2.
 6. W niektórych okolicznościach koszt transportu jest zmieniany. Zamawiający jest o tym niezwłocznie informowany. W takiej sytuacji Zamawiający może anulować całe zamówienie.
 7. Termin dostawy ustalany jest z zamawiającym. Zmiana warunków dostawy, polegająca na zmianie miejsca lub terminu dostawy, z którą wiążą się dodatkowe koszty, obciąża konsumenta.
 8. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru towaru w określonym miejscu i czasie. Odbiór będzie dokonywany osobiście bądź przez upoważnioną osobę.
 9. Do odbioru przesyłki jest upoważniony zamawiający lub osoba upoważniona przez zamawiającego potwierdza na liście przewozowym lub dokumencie WZ. Z chwilą podpisania dokumentu WZ na zamawiającego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 10. Odbierając towar zamawiający jest bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń oraz czy jej zawartość, ilość i jakość jest zgodna z zamówieniem. W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub niezgodności z zamówieniem zamawiający zobowiązany jest do spisania w obecności dostawcy protokołu szkody. Sprawdzenie przesyłki jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń. Klient nie ponosi kosztu transportu jeżeli towar okaże się uszkodzony.
 11. DOCIEPLENIA.CO.UK nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez przewoźnika z umowy przewozu.
 12. W razie nieobecności zamawiającego/osoby upoważnionej pod wskazanym adresem dostawca ma obowiązek spróbować nawiązać kontakt telefoniczny z zamawiającym. Jeżeli nie będzie to możliwe z winy zamawiającego/osoby upoważnionej koszty ponownej dostawy ponosi zamawiający.
 13. Koszt ponownej dostawy jest ustalany indywidualnie, poprzez pracownika DOCIEPLENIA.CO.UK.

§5 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szanujemy prywatność naszych użytkowników i nie udostępniamy danych osobowych innym firmom ani partnerom.
 2. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie od DOCIEPLENIA.CO.UK korespondencji reklamowej pocztą elektroniczną. W razie braku takiej zgody konsumenta należy o tym poinformować Sklep przy składaniu zamówienia.
 3. Zamawiający ma prawo wglądu do informacji o sobie i może żądać usunięcia lub korekty tych informacji w każdym momencie.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę DOCIEPLENIA.CO.UK danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.

§6 WARUNKI GWARANCJI, ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Wszystkie towary znajdujące się w naszej ofercie są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji zależy od producenta.
 2. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru z wyłączeniem produktów wymienionych w punkcie 3, klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy, za zwrotem towaru bez podania przyczyn odstąpienia.
 3. Zamówienia składane na towary z grupy produkty budowlane elewacyjne barwione na życzenie Klienta są to tzw. „Zamówienia Indywidualne” i różnią się od zwykłej sprzedaży prowadzonej przez Portal DOCIEPLENIE.CO.UK, a mianowicie:
  1. portal DOCIEPLENIE.CO.UK nie zwraca zapłaconej kwoty za zamówiony towar w przypadku rezygnacji z zakupu zamówionego i zapłaconego towaru w trakcie realizacji zamówienia;
  2. czas realizacji indywidualnych zamówień wynosi około 5-7 dni i biegnie od dnia zapłaty za zamówiony towar. O zrealizowaniu zamówienia Klient niezwłocznie zostanie poinformowany, na kontakt przez niego podany;
  3. portal DOCIEPLENIE.CO.UK zastrzega sobie, że w różnych partiach produkcyjnych poszczególnych wyrobów dopuszczalne są różnice w odcieniach, dlatego gwarancją uzyskania jednolitej barwy całej powierzchni jest prawidłowe obliczenie zapotrzebowania na dany materiał z nadwyżką na ewentualne docinki;
  4. nie ma możliwości zwrotu ani wymiany żadnych zakupionych na „indywidualne zamówienie” towarów.
 4. Zwracany towar zostanie przyjęty, o ile będzie odesłany w stanie niezmienionym. Towar powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu, z kompletną zawartością, a sam produkt będzie nieuszkodzony.
 5. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu, towar należy odesłać, na własny koszt, na adres wskazany przez pracownika firmy DOCIEPLENIA.CO.UK. W celu uzyskania adresu zwrotu prosimy o kontakt e-mailowy zamieszczony w dziale KONTAKT. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, fakturę VAT lub inny dowodu zakupu oraz numer konta, na jaki należy zwrócić zapłatę. DOCIEPLENIA.CO.UK w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia towaru. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do konsumenta e-mailem. Konsument powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni kalendarzowych, DOCIEPLENIA.CO.UK dokonuje zwrotu pieniędzy na konto konsumenta.
 6. Odpowiedzialność za dostarczenie zwracanego towaru do DOCIEPLENIA.CO.UK w stanie nienaruszonym ponosi konsument. Sklep może odmówić przyjęcia zwrotu w przypadku, gdy towar zostanie uszkodzony podczas transportu, bądź też pomniejszyć zwracaną wartość towaru o wartość uszkodzeń.
 7. DOCIEPLENIA.CO.UK zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować konsumenta.
 8. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie kserokopii faktury VAT lub innego dowodu zakupu towaru.
 9. Reklamowany towar nie może mieć śladów używania. W przeciwnym razie sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
 10. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

DOCIEPLENIA.CO.UK nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z serwisu, ani za szkody wynikłe z wykorzystania zakupionych materiałów budowlanych.

§8 PRAWA AUTORSKIE, ZNAKI TOWARÓW

 1. Strona internetowa mieszcząca się pod adresem DOCIEPLENIA.CO.UK jest chroniona prawem autorskim. Prawa do projektu i zawartości strony są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną firmy DOCIEPLENIA.CO.UK
 2. Jakiekolwiek nieuprawnione wykorzystanie w/w znaków towarowych, bez pisemnej zgody DOCIEPLENIA.CO.UK stanowi naruszenie przepisów obowiązującego prawa i może skutkować odpowiedzialnością finansową i karną.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa brytyjskiego.
 2. W przypadku zmiany regulaminu, jego doręczenie użytkownikom systemu odbywać się będzie poprzez umieszczenie zaktualizowanej treści regulaminu na stronach serwisu.
 3. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem postanowień regulaminu, w przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd powszechny dla siedziby DOCIEPLENIA.CO.UK.